புதிய பென்சன் பட்டியல்கள்

பென்சன் வழிகாட்டி புத்தகத்துடன் புதிய பென்சன் பட்டியல்கள் இலவசமாக கிடைக்கிறது. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courer charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

A GUIDE BOOK ON DEFENCE PENSION (IN HINDI) WILL BE RELEASED SOON

A guide book on Defence Pension (in Tamil) Released on 23.12.2012. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courier charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

Friday, April 29, 2011

HONY.NB.SUB.GETTING HAVILAR PENSION

Hony.Nb.Sub. U.Murugan (in the centre) with our Admin and Liaison officers.


By visiting our blog, one Hav.Nb.Sub called on us for confirmation of his correct rate of pension.

.

Name: U.Murugan No: 1361911F Rank: Hony.Nb.Sub ( Hav-‘B’ )

Records : MEG PDA: SBI, Kottar Nagercoil.

On verifying his available pension papers, we noticed that he was granted pension for the Rank of NB.SUB. vide Corr.PPO. No: S/CORR/051350/99. But he is being paid pension for the rank of Havildar only.

Immediately we took up the discrepancy with the PDA, SBI Kottar Nagercoil, KK,Dist and their CPPC at Chennai, for revision of correct Rate of pension for the Rank of Hony.Nb.Sub with effect from 1-1-2006. We have also informed the short payment to the Record Office- MEG.

Veteran U.Murugan was very happy and expressed his gratitude for the help extended by our Trust.

No comments:

Post a Comment