புதிய பென்சன் பட்டியல்கள்

பென்சன் வழிகாட்டி புத்தகத்துடன் புதிய பென்சன் பட்டியல்கள் இலவசமாக கிடைக்கிறது. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courer charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

A GUIDE BOOK ON DEFENCE PENSION (IN HINDI) WILL BE RELEASED SOON

A guide book on Defence Pension (in Tamil) Released on 23.12.2012. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courier charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

Tuesday, February 9, 2016

HOW THE RATES OF DIFFERENT TYPES OF PENSION ARRIVED.FOR JCOs AND OTHER RANKS.

     

EXAMPLES;  AS PER CDA CIR 555.

PENSION RATES ARE ARRIVED ACCORDING TO RANK,  GROUP  AND ACTUAL LENGTH OF SERVICE . NO WEIGHT AGE .


TAKE A RANK OF HAVILDAR-   GROUP-  X      Qualifying service- 20 yrs.

Retiring/  Service  pension .................       ..9055.    Table-7 -(A)

Enhanced Rate of Family pension-  100% of A  ..9055       Table-16

Normal rate of family pension          60%  of A....5433      Table-25

Special Family pension............    ..120%...of A....10866    Table-34

Special Family Pension 2nd award- 60%   of A..  5433     Table-43

Liberalised Family Pension.........    200%   of A    18110    Table -52

Liberalised  F.P 2nd Award...........120%   of A     10866    Table- 67

Disability Pension..100%  ......         60%    of A...  5433     Table-76

War injury-Discharged 100%        120 %...of A.  10866     Table-85

War injury Invalided 100% ...         200%...of A    18110    Table-90       ...... 

Saturday, February 6, 2016தெரிந்து கொள்ளுங்கள்” இரண்டாம் பதிப்பு  புத்தகத்துடன்
ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்சன் பட்டியல்கள்
(JCOs, ORs & Family pension tables) இணைப்பு புத்தகமாக கிடைக்கிறது.

விலை (கொரியர் செலவு உட்பட)
ரூ.150 மட்டுமே. 
உடனே மணி ஆர்டர் அனுப்பி பெற்றுகொள்ளவும்.


Thursday, February 4, 2016

EASY WAY TO CALCULATE OROP ARREARS.Dear veteran brothers,

You can calculate the OROP arrears  in the following way:

1.   Find the Basic pension as per OROP chart- table.
say for Example; Hav and equal Ranks-  Sgt- Group- X
 QS:15 yrs.
As per Table no: 7   of  OROP Tables        It is  = 8585
then as per Cir 501,table No.17..............it is  = 6374
                      Difference per month.....   ........= 2211
Now the Effective Date is From 01-07-2014 

Arrears from 1-7-2014  to 31-01-2016 will be-
Difference  X a factor of 40.53
             2211 X  40.53 = 89612/-
SO-  89612 IS THE ARREARS

This will be paid in 4 equal half yearly installments.

For family pensioners, in one installment.

this the simple way of calculation.

Wednesday, February 3, 2016

HAPPY NEWS - OROP TABLES RELEASED.

The long awaited  order- Table  for OROP  released today.


VIDE  ORDER NO.12(1)/2014/D(Pen/ Policy)-Part II
GOI. MOD.-DEPT.ESW, New Delhi- dated 03-February 2016.

All the anxiety on OROP is over . Let us take a deep breath.

INORDINATE DELAY .FOR PAYMENT OF ARREARS AS PER CDA CIR 547, 548 AND 549


INORDINATE DELAY FOR PAYMENT OF ARREARS AS PER CDA CIR 547/549.

It is now more than 5 months passed since the release of CDA circulars 547 and 549
For payment of arrears for Pre-2006 retirees.

Still large number of defence pensioners  have not received their arrears.

Some of the CPPCs have permitted their Branches to calculate and pay the arrears at their end. But the Branches are reluctant to pay the arrears  and informing that they are not aware of this calculation/ no documents with them, hence the delay.

We have published in our Blog , the method of calculation  ON 28th December 2015  and Our Trust is ready to Assist the Bank branches in the calculation works if requested.

Now, there is a speculation that the OROP chart may be released at any time, but it is unfortunate that the  payment of arrears for previous Circulars not yet completed.

We earnestly request all the banks to arrange for a speedy payment of arrears with out further delay and avoid  a Heavy pressure latter.

All our ESM associations and veterans are requested to approach the nearby Bank branches  to appraise the situation and extend assistance  for early payment of arrears.

Sunday, January 31, 2016

MASSIVE RALLY AT PATHANKOT FOR OROP AND RESPECT FOR MARTYRS.


  A MASSIVE RALLY OF ESM WAS HELD ON 31-01-2016 AT PATHANKOT  FOR OROP AND TO HONOUR OUR MARTYRS.  JATHAS OF ESM FROM FAR FLUNG PLACES IN PANJAB, HP AND UTTARKHAND REACHED THE VENUE IN VERY LARGE NUMBERS .

The Rally was  a major success with teaming crowds of veterans./


SOI: ESM WELFARE.

EXWEL TRUST PARTICIPATED IN FREE LEGAL AID -ADALAT.


EXWEL TRUST PARTICIPATED IN THE FREE LEGAL AID ADALAT.

We are very happy to inform all our veteran brothers and ESM familiy pensioners, that a FREE LEGAL AID  FOR ESM COMMUNITY  is established in our TIRUNELVELI- DISTRICT COURT , Tamil Nadu  headed by a Senior Judge Smt. J.Tamil Arasi.

We are also proud to know that the Judge is  a daughter of our Military Junior Non Commissioned Officer.

The first meeting was held on 19-01-2016, about 25 veterans and widow pensioners attended.

Our veteran brothers Hony.capt.Arumugam, sgt.C.MuthuKrishnan   gave a brief  speeches about the problems and hardships faced by us including Attestation from Ist Class Magistrate .  Advocate Mr.Muthuralingam  also explained the types of  legal helps available .
 We  thanked the authorities for establishing  this ADALAT  exclusively for ESM.

Then, the Judge explained about the legal Aids available for our community  in all the areas like pension, disputes in families, properties  and counseling etc. She assured us to help in solving our problems at District level and if needed , will take up case with AFT  through Government , free of cost. Such a meeting will  be held  at every quarter  and Grievances application may be submitted any time to this office.

It is a good  beginning, a first  of this kind in our District. 
 All our ESM brothers  and Widow pensioners  are   requested to avail this facilities and inform the fellow veterans also.

You can also approach our Exwel  Trust for guidance if required.

Saturday, January 30, 2016

ONE MORE PRE-1986 VETERAN HELPED FOR ENDORSEMENT OF FAMILY PENSION.

  Veteran Sankaralingam9on left)  has expressed his sincere thanks to our Liaison Officer Sgt.S.kanthiah, veteran.The below mentioned veteran called on our office for verifying the correctness of his pension.

Name: Sankaralingam        Rank: sepoy ( 1240285.)  RO: Arty  PPO.No: s/c/ 15688/1983.
PDA:SBI, TIRUNELVELI-dIST. TN

On verifying his PPO and pass book, we confirmed that he is being paid correct rate of pension.
But we noticed that  he has not applied for Endorsement of Family pension so far.

Immediately, we prepared the Appensdix-I, annexure-II ,and guided him to forward the same through his PDA to record Office with out further delay.

The aged veteran was very happy with our action and thanked us for the timely help.
Our Trust is also happy in helping one more veteran for Joint Notification. 
.

Thursday, January 28, 2016

DIS ADVANTAGE OF A CLAUSE IN CIR 551

Please  read  para 6 of CDA cir 551.

“ Revision under these orders may be done on the basis of Rank held and not for
 the Rank for which pensioned as the same has already been clarified in Note below- 
Annexure III of cir 397 dated 18-11-2008 ”

MOD has tactfully added this clause . When we represented the same case when 
the Cir 397 was issued , they said , one should have completed 10 months in the 
same rank or at least 7 months, then only they are eligible for pension for the rank 
held. It was advantage  at that time.
Now they have inserted this clause  with out mentioning  the 10 month clause to pay arrears for the rank held because , the Arrears is less for thr Rank held..  .

For Example Rank pensioned- Sgt- Gp- X Qs- 15 yrs-
 As per CDA cir 547……….4883.00
 As per          cir 430……….4277.00
    Dfference……………….606.00
 Arrears works out…606 X 46.02= 27888/-

For the same person Rank held JWO Gp-X  QS- 15 Yrs
 As  per  CDA cir 547….5558.00
  As per           cir 430… 5330.00
  Difference………… …. 228.00
  Arrears works out…228 X 46.02=  10493.00


Dear veterans, We are bringing this point to your knowledge .. .
 No Bank would have gone through this clause and acted.
Who will search   for this Rank held / rank pensioned.

If any body is benefited by this clause, please claim .

Wednesday, January 27, 2016

ONE MORE AGGRIEVED HAVILDAR HELPED
Veteran SN.Ramamurthy( on left) is expressing his sincere thanks to our Liaison officer Sgt.S.kanthiah.


The under mentioned Hav. Came to our Trust Office  and complained that he is being paid less pension.

Name: SN.Ramamurthy( 143029588)   Rank: Hav.  Gp- D
  QS: 16yrs, 10 months.
PDA: Canara bank, Tuticorin dist, TN.

On verifying his Bank pass book, we noticed that he is being paid for 16.5yrs only instead of 17 yrs.

He has received a Corr PPO also mentioning the Rate of pension as 5762  for 17 yrs of QS.
We have immediately informed the PDA and written to his CPPC about this discrepancy.
The worried veteran was happy of our action and thanked us for this timely help.
We are also very happy for helping one more  aggrieved Havildar

WE NEED BULLET PROOF JACKETS FIRST AND NOT BULLET TRAINS


We don’t want bullet trains. We want proper bulletproof jackets first.

A lot of our soldiers don’t have proper bulletproof jackets. Our policemen and even our SWAT teams are fighting terrorists wearing cricket helmets and knee pads. This is gear for sportsmen, not soldiers. They stop cricket balls, not bullets.

We are proud of our soldiers because they fight for India. But we are terrified for them because the country is not providing them with the protection they need.

Our army had asked for lightweight bulletproof armour 10 years back and they still don’t have it. Our policemen and soldiers are dying because they don’t have bulletproof jackets.

The Defence Minister asked for 50,000 emergency jackets to be procured 6 months back. The army still hasn’t got them. If they had, we might not have lost our brave soldiers who were martyred in Mumbai, Gurdaspur, Pathankot and many more before.

Why are we talking about bullet trains and giant statues when our army and police are not protected while fighting terrorist attacks?

This is an urgent request to the Home Minister and Defence Minister. Please provide adequate bulletproof armour for our army and policemen. Let us try and give our soldiers the best protection possible.
Sign and share my petition to keep our soldiers safe.

SOI:IESM

Monday, January 25, 2016

REPUBLIC DAY 2016 GREETINGS.


           
                
   WISHING YOU ALL
" A HAPPY REPUBLIC DAY"

AN AGGRIEVED SEPOY HELPED.  
Veteran S.Thangavelu  expressing his sincere thanks to Our Liaison Officer.

The below mentioned Sepoy called on us and reported about non Credit of pension Arrears.

Name: S.Thagavelu  ( 2556790)    Rank:  Sep    RO: MRC   
PDA:  I.O.B  Tirunelveli- Dist.
On verifying the PPO and Bank pass book, we confirmed that he is being paid with correct Rate of pension as per CDA cir 501.
But  the arrears as per Cir 547 is not credited.
We prepared  a calculation Sheet  for the arrears and guided him to approach his PDA and demand for Arrears.
The Veteran was happy with our service and thanked us for this help. 

Sunday, January 24, 2016

UNFORTUNATE HAPPENINGS

 

 IT IS REALLY UNFORTUNATE HAPPENING IN OUR COUNTRY THAT THE EX-SERVICEMEN ARE NOT PARTICIPATING IN THE REPUBLIC DAY PARADE  -2016.

For the first time in the history of Republic Day, Ex-Army servicemen will not be part of Parade.


 · JANUARY 23, 2016
To be part of the Indian Army is an honor in itself. Army is one of the most respectable job place in India and on every Republic Day, they carry out a parade on Rajpath. The most unique thing about this parade from all these years have been the Ex-Servicemen, who also parade on the streets of Rajpath.
ex army person
But for the first time in the history of Republic Day, the Ex- servicemen have decided to boycott the parade.  “ If the government wants to show everyone that they have done so much for us by implementing OROP, then they are wrong. It is like letting us down. We have done so much for our country and now we feel cheated”, said one of the veterans.
SOI: ESM Welfare.

Friday, January 22, 2016

ARREARS AS PER CDA CIR 547/549 FOR FAMILY PENSIONERS.

Dear Veteran  brothers 
,
Most of you have received the arrears as per CDA cir 547 by now.
Still some more are to get their arrears.

Most of the Family pensioners have not received the arrears .
As there is different dates of eligibility, the Banks are finding it difficult to calculate and the delay.
Like  Pensioner died before 1-1-2006,  Died  between  1-1-2006  and 30-6-2009 and
 died  between  30-6-2009 and 24-9-2012.
ELIGIBILITY  PERIOD : 1-1-2006 TO 23-9-2012.
As the calculation is complicated, the Banks are taking time. We have to bear with them.
REGARDING FAMILY PENSIONERS:
 ARMY-Sepoy to Havildar ranks  ---- only X / A group  is eligible for arrears and  B to E not eligible.
Family pensioners may be informed  about  this.
NAVY  :
Seaman II and Seaman I ---No arrears
Leading Seaman – Only B group  eligible  ,  and C group not eligible  for arrears.
Petty Officers and above Ranks  – all the groups are eligible for arrears
AIR FORCE:
AC  AND  LAC - ONLY   I  /  X  GROUP IS ELIGIBLE FOR ARREARS .
Other groups  Y and Z not eligible for arrears.
Corporal and above Ranks, all groups are eligible for arrears.
HONY.Commissioned Officers Famlies:   all are eligible for arrears.

-

Dear veteran brothers, please  guide and help the family pensioners in your areas.