புதிய பென்சன் பட்டியல்கள்

பென்சன் வழிகாட்டி புத்தகத்துடன் புதிய பென்சன் பட்டியல்கள் இலவசமாக கிடைக்கிறது. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courer charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

A GUIDE BOOK ON DEFENCE PENSION (IN HINDI) WILL BE RELEASED SOON

A guide book on Defence Pension (in Tamil) Released on 23.12.2012. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courier charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

Monday, March 28, 2011

LONG AWAITED CIRCULAR RELEASED BY CDA

CDA(P) CIRCULAR NO.456 ON SPECIAL FAMILY PENSION, LIBERALISED FAMILY PENSION, DISABILITY PENSION AND WAR INJURY PENSION AWARDS.
IMPLEMENTATION INSTRUCTIONS ISSUED ON CASUALTY AWARDS

In continuation of our post dated 23rd Mar 2011, the long awaited implementation instructions issued now for revised casualty/disability/war injury awards for pre 2006 retirees based on post 2006 pay scales by CDA(P) Allahabad.

The CDA(P) Circular No.456 can be accessed and downloadedby clicking here. All welfare Associations may go through this circular again and again and guide the pensioners and banks for speedy disbursal of the arrears.

Sincere thanks to Indian Exserviceman Blog.

s

No comments:

Post a Comment