புதிய பென்சன் பட்டியல்கள்

பென்சன் வழிகாட்டி புத்தகத்துடன் புதிய பென்சன் பட்டியல்கள் இலவசமாக கிடைக்கிறது. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courer charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

A GUIDE BOOK ON DEFENCE PENSION (IN HINDI) WILL BE RELEASED SOON

A guide book on Defence Pension (in Tamil) Released on 23.12.2012. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courier charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

Wednesday, December 29, 2010

REVISED DEARNESS RELIEF TO EXGRATIA PENSIONERS.

EXGRATIA PENSION - REVISION OF DEARNESS RELIEF.EXGRATIA PAYMENT TO RESERVISTS & WIDOWS
REVISION OF DEARNESS RELIEF W.E.F. 01.07.2010

The present rate of pension to these pensioners after merger of 50% DA
w.e.f. 1.4.2004 is as follows:-

Rs.900/- for those drawing Rs.600
Rs.908/- for those drawing Rs.605

The above pensions has not been revised so far by the 6th CPC.

The rates of DA payable from 01.07.2010 are as follows:-

DA rates for Basic Pension Rs.900/- & For Basic Pen. Rs.908


From 01.07.2010 to 31.12.2010 -- 103% -- 95%

Please click for the government order.

NOTE: These pensioners are most neglected lot. Very few are living. Still some banks are paying
only Rs.605 and not paying any D.A. The 6th CPC also did not mention about this pension revision.

No comments:

Post a Comment