புதிய பென்சன் பட்டியல்கள்

பென்சன் வழிகாட்டி புத்தகத்துடன் புதிய பென்சன் பட்டியல்கள் இலவசமாக கிடைக்கிறது. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courer charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

A GUIDE BOOK ON DEFENCE PENSION (IN HINDI) WILL BE RELEASED SOON

A guide book on Defence Pension (in Tamil) Released on 23.12.2012. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courier charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

Thursday, May 5, 2011

DA RATE ENHANCED FOR EX-GRATIA PENSIONERS

NO.1(39 / 2008/-E11(b) OF

GOI. MOF, Dept.of Expediture, New Delhi dated 31-3-2011


The DA rate for Ex-Gratia pensioners is enhanced from 103% to 115% with effect from 1-1-2011 as per the above Govt.Order.

Pensioners Family pensioners

Basic…….. 600.00 605.00

DP………… 300.00 303.00

900.00 908.00

DA @ 115%..1035.00 DA@107% 972.00

Total monthly 1935.00 1880.00

All Ex-gratia pensioners may check their pension credit as per the above rate. If there is short credit, you can claim for the correct rate of pension.


Dear veteran brothers, please guide the Ex-gratia pensioners in your area and help them.

No comments:

Post a Comment