புதிய பென்சன் பட்டியல்கள்

பென்சன் வழிகாட்டி புத்தகத்துடன் புதிய பென்சன் பட்டியல்கள் இலவசமாக கிடைக்கிறது. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courer charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

A GUIDE BOOK ON DEFENCE PENSION (IN HINDI) WILL BE RELEASED SOON

A guide book on Defence Pension (in Tamil) Released on 23.12.2012. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courier charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

Sunday, June 27, 2010

EXWEL TRUST VISITS A BOYS HOMEChief Admin.Officer Hony.Flt.Lt.MP.Nataran and

Chief Liaison Officer Sgt.Kanthiah along with the home Warden and the boys.


EXWEL TRUST VISITS BOYS HOME


The Exwel Trust executives visited the ‘New Hope India Boys Home at Palayamkottai on 26.06.2010. The Home is taking care of 30 young boys who have been deserted by their aids affected parents. Some are even orphaned due to aids.


Most of these boys have come from Dharmapuri District of Tamil Nadu. The Tamil Nadu Government should do something more to the people of this district towards their welfare.


The boy’s home was in need of some financial assistance for meeting the day to day expenses and the educational expenses of the boys.


The Administrative Officer of the Trust Hon.Flt.Lt.M.P. Natarajan in consultation with other trustees interacted with the boys at the home and selected three boys and handed over a sum of Rs.4004/- to the Director of the Home Mr.Daniel. The amount will be used to meet the annual educational expenses for these three boys.


1, Master.M.Tamilarasan. Studying in +1.

Cathedral Hr. Sec. School, Palayamkottai. Rs.2000/-

2. Master K.Subash, Studying in 9th Std.

Cathedral Hr. Sec. School, Palayamkottai. Rs.1002/-

3. Master A.Palani, Studying in 9th Std.,

Cathedral Hr. Sec. School, Palayamkottai. Rs.1002/-

Monday, June 21, 2010

ONE MORE VIST BY OUR TRUST MEMBERS TO HELP ANOTHER WIDOWSmt.SWaraswathy w/o Late Hav.RA.Thangiah is listening to the trust members
about her entitledment and other benefits.Smt.Saraswathe W/o Late Hav.RA.Thangiah reveiving a copy of the Arrears

calculation sheet from Sgt.S.Kanthiah (retd)


MISSION OF OUR TRUST MEMBERS TO HELP
YET ANOTHER WIDOW PENSIONER

On the request of Indian Overseas bank, Perumalpuram branch, Tirunelveli-District , to assist them in calculating arrears of pension as per CDA Cir 430 ,our Chief Liaison Officer Sgt.Kanthiah(Retd) visited the bank. On the on going revision process and arrears calculation works, he noticed that one widow Smt.Saraswathy w/o Late Hav/Clk had completed 80 years of age as her date of birth was 1-7-1928. She was not paid the Additional pension. Her particulars are :
Smt.Saraswathy w/o Late Hav/Clk.R.A.Thangaiah (662371, of ASC (Sup) Records.
PPO.No. D/JN/4596/90 Date of Birth as per PPO ; 1-7-1928
PDA: IOB, Perumalpuram branch-627007, Tirunelveli-District, Tamil Nadu.SB a/c No.4592
Presently drawing Basic pension Rs.3500/-and DA.

The fact was brought to the knowledge of the Manager and he was kind enough to accept our submission and agreed to revise the pension and pay the arrears in this month itself.

On obtaining the Address of the Widow, Our Chief Admin.Officer Hony.Flt.Lt.MP.Natarajan (Retd)and the Chief Liaison Officer Sgt.S.Kanthiah, went in search of the pensioner. But we could not trace out the pensioner in the available address , but the entire village came to know our visit. To our surprise, the widow along with her daughter, grandson and granddaughter came to our Trust office , the next day itself by the guidance of one of our veterans VM.Kandan who is also from the same village.
We were extremely happy that our mission did not go in vain. When we explained that she is going to get an additional pension of 20% and arrears of about 16000/ and an increase of Rs.945/ every month , she was so much happy and thanked our Trust members for doing such a help that too going at the door step of the widow pensioners. She was very happy to pose for a photograph with the Trust members. During the interaction with the aged widow, it was revealed that she has a widow daughter. She got a pleasant shock when we informed her that her widow daughter is also eligible for a pension after her demise. At last, this is an another achievement for untiring efforts of our Trust and we continue striving for extending such help.


.

Sunday, June 20, 2010

WORLD FATHER'S DAY CELEBRATION BY OUR WELFARE TRUST.Mon, June 21, 2010 8:03:03 AM[indianexserviceman] GRAND FATHERS CELEBRATE FATHER'S DAY From: Muthu

Mon, June 21, 2010 8:03:03 AM
[indianexserviceman] GRAND FATHERS CELEBRATE FATHER'S DAY
From:
Muthukrishnan
View Contact
To: kandiahs81@yahoo.com

Grandfathers celebrate Fathers day at Exwel Trust


WORLD FATHER’S DAY
CELEBRATED BY GRAND FATHERS

Father's Day is a day honoring fathers and celebrating fatherhood, paternal bonds, and the influence of fathers in society. It is celebrated on the third Sunday of June in 55 countries and on ther days elsewhere. It complements Mother's Day, the celebration honoring mothers. It is a widely known celebration.
On the eve of FATHE’S DAY, on 3rd Sunday of Jun 2010, our EXWEL trust, invited about 20 Octogenarian Veterans for observing the day’s function. 18 of the invitees attended the Day’s celebrations. They were all happy recalling their olden days in civil and military life and shared their present state of life. It was really a good and lively gathering. All the participants were ALL GRAND FATHERS. (Having number of sons, daughters, grand sons & grand daughters, grand grand sons and grand grand daughters.)

It was heartening to see that most these men were accompanied by their grand daughters and grand sons. They say their sons are too busy therefore they could not accompany them. Whatever it may be, the meeting gave a wide impression that these aged men are not really happy. Not even a single son appeared in the meeting to praise his father. It does not mean that they are neglecting them. This is the present environment that is forcing such a life. Therefore the elders should understand and seek a peaceful life.

The trend of children Tat present and in future was discussed in length and each one of the participants was in the opinion that an OLD AGE home is a must and and it has taken a momentum in the recent days. We all deliberated on the feasibility of starting an old age home in our area. The elders requested our Welfare Trust to take initiative in this direction. Then, all agreed to celebrate every year on these FATHERS DAY and exchange our views and the change of environments. All the Fatherly ESMs were served with snacks. The Day’s celebration concluded with vote of thanks by our Chief Admin.Officer Hony.Flt.Lt.Natarajan(Retd) and all of them disbursed with a joy of spending a peaceful and enjoyable few hours on this day

OLDEN DAYS ARE GOLDEN DAYS
TODAY IS NOT SO
TOMORROW ?
TOMORROW'S HAPPINESS IS
IN OUR HANDS
LET JOIN TOGETHER
AND WORK FOR IT.

.


--
Posted By Muthukrishnan to indianexserviceman at 6/21/2010 08:03:00 AM

ELDERS MEET OF EXSERVICEMEN AT TIRUNELVELI

[indianexserviceman] ELDERS MEET ARRANGED BY EXWEL TRUST
...
From:
Muthukrishnan
...
View Contact
To:kandiahs81@yahoo.comElders Meet Photos. A view of the Elders Meet.The elders are keenly listening to the address of
Trust members

Our Chief Admin.Officer Hony.Flt.Lt. addressing the elders.
Exwel Trust Managing Trustee addressing


Trust members conversing with family pensioners inquiring about their problems.


The Ex-Servicemen and social welfare Trust arranged one Ex-Servicemen and Family pensioners meet on 19-6-2010 at Ayothya Hall, Janakiram Hotel, Tirunelveli, Tamil Nadu. Nearly 80 pensioners and family pensioners attended the meeting. The Managing TrusteeSgt.R.Chellappa (retd) welcomed all and thanked for coming all the way from different places in spite their age. Our Chief Admin .Officer Hony.Flt.Lt.MP.Natarajan(Retd) delivered a lecture on the Aims, achievements and future plans of our Trust and he also introduced all the participants by name. He explained in detail about Endorsement of Family pension and the importance of Joint account for pension account. Then Sgt.S.Kanthiah (Retd), Chief Liaison officer deliberated in depth about the entitlement of pension to different type of pensions, pensioners, Special family pension, Additional pension for aged above 80 years of age, as per VI the PC and narrated the way of our approach to the Bank. Most of the participants were helped by the Trust in getting their correct Rate of pension.

Our Chief Financial Trustee, Sgt.C.Muthukrishnan(Retd.) delivered a lecture on the formation of our Trust in length. He explained the rules, Circulars of VI the PC, the disappointment of ESM, and the role of Banks. He emphasized the pensioners to know their entitlement by discussing with people like us particularly Family pensioners and aged veterans above 80 years. The problems faced by aged pensioners were discussed by the Financial Trustee. The entire gathering welcomed the starting of an AGED HOME IMMEDIATELY. The meeting gave one single message to the Exwel Trust administrators that money alone will not bring peace of mind to aged people, it is the love and care which will. They expect that, they can get it from a well organized and administered AGED HOME. Thereafter, Chief Petty Officer Christopher, Hony.Lt.G.Ramasamy. Hony.Lt.Nataran , Hony.Flt.Lt.Isaac, Sep.Joseph, Sep.Sudalaimuthu Thevar, Sep.Arumugam and Smt.Saroja Pandian, Smt.Noorjahan Beevi, Smt.Thamilarasi and Smt.Manonmani interacted with Trust members by raising their doubts about pension and other matters. The meet was vibrant with these interactions. Smt.Kamala Thangaraja (Wife of MWO Thangaraja) spoke high of the Trust’s activitiesand praised the works done by all the Four aged Trustees and their continued and untiring works for the Ex-servicemen community. The Function was covered by local Cable TVs like ‘Karan TV’ and ‘Sathya TV’ and Tamil News papers like ‘Daily Thanthi’, ‘Dinakaran’ and ‘Dinamalar’.

--
Posted By Muthukrishnan to indianexserviceman at 1/19/2010 08:04:00 AM

Thursday, June 17, 2010

VISIT TO A AGED BLIND WOMEN'S HOME

A meeting at the aged blind women's home.
Distributing daily needs to the poor blind women
The items to be distributed on display at the home.

VISIT BY OUR TRUST MEMBERS TO A
HOME FOR AGED BLIND WOMEN ON 16.06.2010.


Our Managing Trustee R.Chellappa accompanied by Financial Trustee C.Muthukrishnan,Chief Liaison Officer S.Knthiah and a well wisher of our Trust and Hony.adviser Mr.Ganapathy, (Retd. Dist. Registrar) visited the Home for the Blind Aged
women at Palayamkottai,Tirunelveli District, Tamil Nadu on 16-6-2010.

We had visited the Home earlier on the eve of the “ world women’s day” and offered them one day meals. Now we supplied them with their daily needs of Tooth paste, Tooth brush and bathing soap to each one of the 33 inmates..

Our Financial Trustee Mr.C.Muthukrishnan explained the aims, achievements and the future planes of our welfare trust not only for the Ex-servicemen but for the other needy
peoples like this home also. Our Managing Trustee assured the inmates of our
continued visits and helps.

The inmates were immensely pleased of our second visit, calling us affectionately as Military brothers and thanked us for helping such needy people. Immediately they all started praying for us and particularly one of the inmates prayed for our good health to serve them more , praising Ex-servicemen for their selfless service to the nation and
she was happy that all the Trustees had participated in all the wars of 1962
(China), 1965 and 1971 (Pakistan) and alive on this day before them.

The visit concluded with one more prayer..

EXWEL TRUST LAUNCHES ITS WEB SITE"EXWEL TRUST "LAUNCHES ITS WEBSITE

THE EXWEL TRUST LAUNCHED ITS
WEB SITE TODAY (17.06.2010) AT A
SIMPLE FUNCTION
FROM TIRUNELVELI.

THE DETAILS WILL BE PUBLISHED LATER.

READERS CAN VISIT

www.exweltrust.orgwww.exweltrust.org

SEND THEIR VALUABLE COMMENTS TO

cm_krish@yahoo.co.in
kandiahs81@yahoo.com

Wednesday, June 16, 2010

YET ANOTHER WIDOW PENSIONER FOUND DRAWING SHORT PENSION AND HELPED BY OUR TRUST.

Smt.Arul Seeli Rani, W/O (Late) JWO Rajan.

During the visit of our Chief Admin Officer and Chief Liaison officer to Panagudi, Tirunelveli District, They came to know through casual interactions with local pensioners that a widow Smt.Arul Seeli Rani seem to be drawing short pension. Immediately we traced out the address from IOB, Panagudi branch and contacted her. On scrutinizing the available pension papers we noticed that she is wife of a Junior Warrant Officer of Air Force and was really receiving short pension.


Her particulars are :

Name : Smt.Arul seeli Rani W/O Late JWO.C,S.Rajan (207879) Gp-I

PPO.No.F/NA/2220/80

PDA : IOB Panagudi, Tirunelveli-Dist, Tamil Nadu.

SB A/c No.3633.

Eligible Basic pension as per Annexure –III of CDA Cir 403 isRs.5070/- but being paid Rs.3500/-

Arrears on account of this will be Rs.95000 plus


We have reported the discrepancy to the Bank manager and he has agreed to look in to the case and arrange to revise the pension and pay the arrears soon. Mean while we have also intimated the short payment to Air Force Record Office New Delhi and sought confirmation.


Dear veterans, you can just think of this sort of short payment every where and no veterans are coming forward to help such widow pensioners. At least guide them to approach us for helping them.

Tuesday, June 15, 2010

Smt.Grace w/o(Late) Hon.Capt.J.Rajendran is seated with Trust executives enquiring about
the health and other family matters.
Smt. Grace W/O (Late) Hon.Capt.J.Rajendran is receiving arrears calculation sheet
from the Chief Liaison Officer Sgt.S.Kandiah.

ONE MORE VISIT BY OUR TRUST MEMBERS TO HELP
YET ANOTHER WIDOW PENSIONER.

Sgt.Kanthiah (retd), our Chief Liaison Officer was called for assisting in calculation of arrears as per CDA Cir.430 by Indian Overseas bank, Maharajanagar branch, Tirunelveli-District, Tamil Nadu where he noticed that 0ne Widow Smt.Grace w/o Late Hony.Captain J.Rajendran was being paid a basic pension of Rs.7357/- instead of 8310/-as per CDA Cir 403.
The discrepancy was informed to the manager and he readily agreed to revise the pension and pay the arrears early. Particulars of pensioner :

Smt.Grace W/O Late Hony.Captain JC-63983 PPO.No,S/CORR/108121/2001
PDA- IOB , MAHARAJANAGAR, 627011, Tirunelveli-District, Tamil Nadu
SB A/cNo.15490.

Our Chief Admin.Officer MP.Natarajan and Chief Liaison Officer visited the pensioner’s residence and inquired about her health . She was living alone as her both the sons are employed and living elsewhere. When we informed her about the short payment of pension and an arrears of about 57561/-she was taken aback as she was not aware of her entitlement. She thanked us for the visit and helping at the door step and performed a prayer for good health of Trust members.

This an another achievement for our Trust.

Sunday, June 13, 2010

EXWEL TRUST HELPS A WIDOW & HER WIDOWED DAUGHTER

In the picture, Our Chief Admin Officer Flt.Lt.M.P.Natarajan(Retd.)
and the Chief Liaison Officer Sgt.S.Kandiah (Retd.) are seated along
with Smt.Esther Samuel enquiring about her health and explaining her
entitlement.

Smt.Esther Samuel W/O (Late)Sub.Samuel is receiving
a copy of Additional Pension calculation sheet from our
Chief Liaison Officer Sgt.S.Kandiah. (Retd.)THE EXWEL TRUST FINDS ANOTHER WIDOW AND HER
WIDOWED DAUGHTER AND HELPS.

The Exwel Trust’s Chief Liaison Officer Sgt.S.Kanthiah (Retd) , during his visit to Indian Overseas bank, Panagudi, branch, Tirunelveli- dist, for assisting the bank in revising the defence pension as per CDA cir 430, noticed one Widow, Special family pensioner has completed 80 years of age and not paid the additional pension.

Her particulars are:

Name : Smt.Esther Samuel
W/O Late Sub.Clk.R.Samuel, Jc 16204, PPO.No.F/ /68
PDA: I O B Panagudi , Tirunelveli-District, Tamil Nadu SB.A/C No………………..
Special Family pensioner ..Basic pension. 7825/-

We sent a letter to her, to call on our office but there was no reply. On enquiry we came to know that she cannot travel due to bad health condition. Hence our Chief Admin.Officer Hony.Flt.Lt.MP.Natarajan (Retd.) along with Chief Liaison officer visited her place, a remote village called Vadakku Veppalankulam, 45 kilometers from Tirunelveli. She was immobile due to bad health and was looked after by her elder daughter, a widow . The condition was pathetic.

On scrutinizing the available pension papers, we confirmed her date of birth as 26-6-1926, hence she was eligible for additional pension of 20% with effect from 1-6-2006. We calculated the arrears on the spot and informed the aged widow . She was surprised and delighted to have such a huge amount of about Rs.85000 plus Rs.2113 increase in monthly pension from next month onwards at this age. We also informed her that her widowed daughter is also eligible for Family pension after her demise. The whole family members were very happy to know this entitlement of pension to her widowed daughter, as they were not at all aware of this Govt. order. They all thanked our Trust for giving this information, that too at their door step.

But for the intervention of the Exwel Trust, the poor widow would not have got this arrears and additional pension as there is no body to guide and help her. More over the news of her widowed daughter will be getting pension after her demise is another moral boost to her.

The Exwel Trust members are ready to travel to any corner of the District and help them, if they come to know that some ESM/ family pensioner is getting less pension.

Note: The Four volunteers of the Exwel Trust are all aged above 65 and all are air warriors. It is God’s Gift for the Trust to do such noble deeds at this age. May the Almighty give them good health and long life.

Friday, June 11, 2010

YET ANOTHER WIDOW PENSIONER HELPED BY OUR TRUST.


Our Chief Liaison officer Sgt.S.Kanthiah (Retd) explaining the short payment and the eligible pension to the aged widow and the arrears of Rs.77012/- She is delighted to hear the hand sum amount at this age and receiving a copy of the calcualtion sheet happily.


On our persistant efforts and interactions, we have traced out one more widow Smt.Pachiammal w/o Late Nb.Sub.Esakki, JC-81647 of DSC records getting a Sepoys pension since 1-1-1996 and she is being paid Rs.3500/- instead of Rs.4650/- as per VI th Pay Commission.

Her PPO.No. F/NA/ 4224/90 PDA : Canara Bank, Kayathar, Tuticorin District, Tamil Nadu.
SB A/c N. 4527.

The fact was brought to the knowledge of the Branch Manager and he was kind enough to accept our submission of calculations and arranged to revise the pension and pay the arrears amounting to Rs.77012/-

Dear veterans, we once again appeal to you all to come forward and help such poor widows in your areas.

Thursday, June 10, 2010

EXWEL TRUST MEETS THE ELDERS


EXWEL TRUST MEETS THE ELDERS

In order to get the grievances of the aged defence pensioners and family pensioners and to redress them, the Exwel Trust is arranging a meeting with the elderly defence pensioners at

Hotel : JANAKI RAM, “AYOTHYA HALL”

: TIRUNELVELI JUNCTION

DATE : 19TH JUNE, 2010 (SATURDAY)

TIME : 10 AM TO 1 PM

All the aged defence pensioners and family pensioners are requested to attend the meeting. Those who cannot come may send their family representatives. Free lunch will be provided to all.

Note:

For the past few months, the Exwel Trust volunteers visited the residences of more than 50 aged defence pensioners. They were shocked to see that most of them were getting less pension than their entitlement. They were not aware of some of the benefits of the 6th CPC like additional pension to the pensioners above 80 years of age., etc., etc.

Other information like ECHS, endorsement of family pension, opening of Joint Bank pension account with their wives etc., etc., were not at all available to them. There was no body in their families to help them as they themselves are not aware of this recent improvement.

The Exwel Trust volunteers explained all these benefits and helped more than 120 to 130 families and others within a short period of six months to get correct pension and arrears.

As this has become an important and continuous process and most of the pensioners are not aware of the Exwel Trust’s services, the Managing Trustee decided to conduct a meeting of the aged pensioners and family pensioners to explain the role of the Trust and help them.

Wednesday, June 9, 2010

முதியோர் குறை தீர்க்கும் கூட்டம்.முன்னாள்
இராணுவத்தினர் மற்றும் சமுதாய நல அறக்கட்டளை
(எக்ஸ்வெல் டிரஸ்ட் )
(EXWEL TRUST)
பதிவு எண்:757/2006
15 மிலிடரி லைன், சமாதானபுரம், பாளையம்கோட்டை,
திருநெல்வேலி 627002.
தொலைபேசி: 0462-2575380.

முதியோர் குறை தீர்க்கும் கூட்டம்

ELDERS MEET

வயது முதிர்ந்த முன்னாள் ராணுவ பென்சனர்கள் மற்றும் குடும்ப பென்சனர்களின் பலதரப்பட்ட குறைகளை கேட்டறிந்து உரிய நிவாரணம் வழங்கிட நமது அறக்கட்டளை ஒரு கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

கூட்டம் நடைபெறும் இடம் : ஹோட்டல் ஜானகி ராம் "அயோத்யா ஹால்
திருநெல்வேலி சந்திப்பு
நாள் :19.06.2010
நேரம் :10.00 AM

வயது முதிர்ந்த முன்னாள் ராணுவ பென்சனர்களையும் , குடும்ப பென்சனர்களையும் கலந்து கொள்ளும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம். வர முடியாதவர்கள் தங்கள் உறவினர்களை அனுப்பி வைக்கலாம்.

அனைவருக்கும் மதிய உணவு வழங்கப்படும்.

பின் குறிப்பு

கடந்த சில மாதங்களாக எக்ஸ்வெல் அறக்கட்டளை சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வயது முதிர்ந்த பென்சனர்களை அவர்களின் இல்லங்களில் சந்தித்து , பலதரப்பட்ட குறைகளை கேட்டறிந்து பல உதவிகளை செய்துள்ளது.
பெரும்பாலான பென்சனர்கள் குறைவான பென்சன் பெற்று வருகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் காணும்போது மிகுந்த அதிர்ச்சி அடைந்தோம். தவிர எண்பது வயதிற்கு மேல் ஆனவர்களுக்கு அடிசனல் பென்சன், மருத்துவ திட்டம், குடும்ப ஒய்வுதியத்தை பதிவு செய்தல் போன்ற தகவல் எதுவும் தெரியாமல் , ஏதோ வங்கிகள் கொடுக்கும் பென்சனை (அது சரியா இல்லையா என்று கூட தெரியாமல் ) எடுத்து செலவு செய்து வருகின்றனர்.
எக்ஸ்வெல் அறக்கட்டளை ஊழியர்கள் , அவர்களிடம் முழு விபரத்தையும் எடுத்துகூறி சுமார் இருபதிற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு அடிசனல் பென்சன் , மற்றும் சரியான பென்சனும் அறியர்சும் பெற்று தந்துள்ளது.

இந்த அறக்கட்டளையின் சேவைகளை அனைவரும், குறிப்பாக முதியோர்கள் அறிந்துகொள்ளும் வகையிலும், மற்றும் வயதான ராணுவ பென்சனர்களின் தேவைகளை தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு சிறந்த சேவை செய்யும் பொருட்டும் இந்த சந்திப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆகவே அனைவரும் தவறாமல் கலந்துகொண்டு பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுகொள்கிறோம்.

இவண்
நிர்வாக அறங்காவலர்
எக்ஸ்வெல் அறக்கட்டளை